Kvinnelig kjønnsorgan norske glamourmodeller

kvinnelig kjønnsorgan norske glamourmodeller

må vi prøve å forstå og leve oss inn i hva en skikk betyr både kognitivt, affektivt og praktisk for de berørte. Eg ser for meg at pasienten er ei kvinne på rundt 50 år, som kjem frå eit land i Afrika sør for Sahara. Sjukepleiarar treng ein reiskap som gjer dei i stand til å yte god sjukepleie til kvinner som har vore utsett for omskjering, og den reiskapen er kunnskap. Ho seier vidare at arbeidet mot kvinneleg omskjering må ta utgangspunkt i dette (16). Ho seier at det er ei myte at menn er imot at skikken blir avskaffa, og at denne myta stikk djupt.

Det er ikkje berre skikken ein gjer opprør mot, men mot dei ein er glad i og mot heile miljøet og kulturen ein tilhøyrer (12). Men i mange afrikanske kulturar har dei eldre stor makt og nyter stor respekt. Januar 1999 budde det 9941 kvinner med afrikansk bakgrunn i Noreg. Hva er deres mening? Eg har valt å fokusere på ein kvinneleg pasient som har vorte omskoren som barn. Helsesyster og jordmor har den direkte kontakten, og møter kvinner og barn i samanhengar der omskjering står i fokus. Eg håpar at artikkelen viser at med meir kunnskap og større forståing for kva kvinneleg omskjering er, kan vi som sjukepleiarar vere i stand til å yte den omsorg som alle pasientar treng og har krav. Oslo: Statens Helsetilsyn, 2000. Om vi tenkjer oss at pasienten er på kirurgisk avdeling med komplikasjonar som legen meiner skuldast at kvinna er infibulert, så blir det vår oppgåve å formidle at for at ho skal bli frisk frå plagene sine.

Dei har knytt til seg fagfolk av kvinner som sjølve har vokse opp i tradisjonen med kvinneleg omskjering, som i dag engasjerer seg for at skikken skal opphøyre og for at omskorne kvinner skal få hjelp (11). Dersom vi kan sørge for at ho får snakka med andre som har fått utført deinfibulering, kan det vere til stor hjelp. Det er viktig å understreke at det er pasienten sjølv som rår over eigen kropp, og ikkje minst gjeld dette for personar som har vore utsette for overgrep. Det er rimeleg å tru at sjukepleiarar i norske sjukehus kjem i kontakt med nokre av kvinnene det gjeld. Stigmatiseringa aukar, og det er dette eg oppfattar at Ragnhild Magelssen seier noko om når ho skriv at det er for einsidig fokus på kvinneleg omskjering.

Infertilitet, fordi det kan vere umogeleg å gjennomføre samleie på ein måte som er optimal for befruktning. Mitt ansvar er å signalisere at det frå vår side er rom for han. Vår pasient har vore utsett for det både vi og Who definerar som overgrep og brot på menneskerettar, men ho har vore utsett for det under tilhøve der det var uråd å gjera det annleis den gongen det skjedde. Haldningar som viser at vi ser heile pasienten - ikkje berre den delen av henne som er stigmatisert i Noreg - og som viser at vi prøver å forstå, må ikkje berre gjelde den enkelte sjukepleiar. Dette kan gje permanente smerter i heile genitalområdet. Av disse kom 4982 frå land som praktiserar kvinneleg omskjering ( Statistisk sentralbyrå: aktuell befolkningsstatistikk.2/2000, og Who: Female Genital Mutilation: Information Kit. Ho har budd så lenge i Noreg at ho kjenner til norsk lov og norsk samfunn si haldning til omskjering, ho har sett avisdebattane og oppslaga om jenter som gjer opprør mot skadelege tradisjonar, og ho opplever. Keloid (fortjukkelse av vev) (1). Generell sykepleie I og II Oslo: Universitetsforlaget, 1997. Å gjere opprør mot denne skikken set såleis mykje på spel.

...

Kvinnens kjønnsorgan parad hotel nakenscener

Norwegian porn stars norske naken jenter

Kåte norske jenter eskorte kristiansand

Det er slett ikkje sikkert at omskjering er det dei er mest opptatt av i møte med oss som helsepersonell. Eg trur det er vanskeleg for oss å forstå fullt ut kva dette handlar. Mange av de som kommer hit, har en livssituasjon som er uoversiktlig og vanskelig, med mange påtrengende og viktige problemer. Men vi må prøve å ta til oss «eit glimt, ei dogg, eit fjom, slik fuglane ber med seg vassdropar frå lauget og vinden eit korn av salt».(14,.149). You get so many notable things! Vi har heller ingjen tradisjon for å vera opne på feltet seksualitet. Det å ikkje vere omskoren ville ha vanæra forfedrane hennar. Verdens helseorganisasjon (Who) har fleire satsingsområde som gjeld kvinner si helse. Det blir eit møte med ein pasient som har ein kropp ho ikkje «kjenner og det ukjende gjer oss utrygge. Eit av dei er å utrydde nye tilfelle av kvinneleg omskjering, og hjelpe til for å rehabilitere kvinner som alt er omskorne (3). Kvinnelig Kjønnsorgan Norske Glamourmodeller

Kvinnelig underliv søte jenter